Επιστημονική Ομάδα

Sam Murray
B.Sc (Hons), Ph.D

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Cedric Gouedard
B.Sc, Ph.D

Επικεφαλής Εργαστηρίου

Φανή Γαβρεσέα
MD

Ιατρικός Υπεύθυνος